Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Healthy Lifetime,
gevestigd aan de Beatrixlaan 11, 2361 SC te Warmond.

  1. Algemeen
   Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Healthy Lifetime en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
  2. Definities
   In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
   2.1. Healthy Lifetime, voedings- en leefstijladvies en meditatie
   2.2. Opdrachtgever: alle cliënten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie Healthy Lifetime diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie Healthy Lifetime een overeenkomst aan gaat;
   2.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Healthy Lifetime en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop;
   2.4. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Healthy Lifetime voor of ten behoeve van een cliënt verricht;
   2.5. Cliënt: degene aan wie door Healthy Lifetime advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
   2.6. Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Healthy Lifetime wordt uitgeoefend. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Healthy Lifetime, opdrachtgever, overeenkomst, diensten, cliënt en praktijkadres.
  3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
   3.1. Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Healthy Lifetime en opdrachtgever/cliënt.
   3.2. De toepasselijkheid van enige AV van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.
   3.3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
  4. De overeenkomst
   4.1. De overeenkomst wordt aangegaan tussen Healthy Lifetime en de opdrachtgever.
   4.2. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd. 
  5. Privacy
   Healthy Lifetime respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt Healthy Lifetime geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.
  6. Verhindering
   Indien de opdrachtgever verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij Healthy Lifetime hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient per email of telefonisch aan Healthy Lifetime gedaan te worden.
  7. Tariefstelling
   Voor de behandeling aanvangt deelt de voedingsadviseur de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn tevens vastgelegd in de tarievenlijst van Healthy Lifetime, te vinden op www.healthylifetime.nl
  8. Betalingsvoorwaarden
   8.1. Healthy lifetime heeft de debiteurenadministratie in eigen beheer. 
   8.2. Healthy Lifetime hanteert een betalingstermijn van 10 dagen voor voedings- en leefstijladviezen. Meditatiecursus en kookworkshops dienen voor aanvang betaald te worden. Het verdient aanbeveling om de factuur die u van Healthy Lifetime ontvangt zo spoedig mogelijk te betalen. Hiermee voorkomt u dat er extra kosten aan u in rekening worden gebracht.
   8.3. De cliënt is vanaf het moment van verzuim, dus na 10 dagen, aan Healthy Lifetime administratiekosten en rente verschuldigd. 
   8.4. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. 
   8.5. Healthy Lifetime is in het hierboven onder artikel 8.3 en 8.4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 10,00 administratiekosten, daarna wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau. 
   8.6. Ook als tussen Healthy Lifetime en de cliënt een geschil bestaat over het gedeclareerde dienst/product, is de debiteur gehouden aan de genoemde betaling termijn. Vanzelfsprekend zal e.e.a. achteraf gecorrigeerd worden wanneer hiertoe aanleiding is. 
  9. Verschuldigdheid
   Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel door de opdrachtgever wordt bewezen, zijn ter zake van hetgeen door of met betrekking tot de opdrachtgever te eniger tijd aan Healthy Lifetime verschuldigd is, de boeken en de administratie van Healthy lifetime bepalend.
  10. Aansprakelijkheid
   Het advies van de voedingsadviseur is naar haar aard resultaat gericht zonder dat resultaat is te garanderen. De voedingsadviseur sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingsadviseur verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsadviseur.
  11. Opzegging
   Healthy Lifetime kan de behandeling van de cliënt beëindigen en de overeenkomst opzeggen, indien de behandeling naar verwachting van de voedingsadviseur niet tot de gewenste resultaten leidt. De voedingsadviseur stelt de cliënt en/dan wel de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.
  12. Klachten & geschillen
   Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken met de praktijkhouder (info@healthylifetime.nl). Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de onafhankelijke Wkkgz geschilleninstantie, GAT. Meer informatie treft u hier aan.
  13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
   13.1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
   13.2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.